Chan, Ben T.C. 陳道昌 *
地址:
香港金鐘 夏慤道18號 海富中心1座804A室
電話號碼:
25260101
傳真號碼:
25263168
手提電話:
60791217
學歷/資歷:
工學學士 (香港大學) , 法學士 (香港大學) , 法學專業證書 (香港大學) , 法學碩士 (仲裁及排解爭端) (香港大學) , 英國特許土木工程師 , 英國土木工程師學會資深會員 , 英國特許工料測量師 , 英國皇家特許測量師學會資深會員 , 英國特許營造師 , 英國特許建造學會會員 , 英國特許土木工程測量師學會資深會員 , 香港註冊專業工程師 , 香港工程師學會會員 , 香港國際仲裁中心認可的一般調解員 , 香港調解資歷評審協會有限公司認可綜合調解員 , 英國特許仲裁司學會資深會員 , 香港仲裁司學會資深會員
認許年份:
香港( 2020 )
#在英格蘭及威爾斯或北愛爾蘭獲認許為大律師的年份,或在蘇格蘭獲認許為出庭代訟人的年份在此名冊內簡稱為 "英國(年份)"。

##認許年份並不等同開始執業的年份,亦未必顯示實際執業的年資。

* 操普通話。