Fan, Hoi Kit Alex 范凱傑 *
办事处名称:
Tower Chambers
Address:
15/F, New World Tower 2, 18 Queen's Rd Central, H.K.
Tel.No:
31192791
Fax.No:
35442364
学历/资历:
BBA (Law) (HKU) , LLB (HKU) , PCLL (HKU) , LLM (Int'l Commercial Law) (KCL) , AKC (KCL)
Call:
HK( 2013 )
#在英格兰及威尔斯或北爱尔兰获认许为大律师的年份,或在苏格兰获认许为出庭代讼人的年份在此名册内简称为"英国(年份)"。

##认许年份并不等同开始执业的年份,亦未必显示实际执业的年资。

* 操普通话。