Kang, Yanan (Ms) 康亞男 (女士) *
办事处名称:
Chambers of Ronny Wong S.C.
地址:
Rms 3206-3208, Alexandra House, 18 Chater Rd, Central, H.K.
电话号码:
25261732
Fax.No:
28455421
Mobile:
69086825
学历/资历:
BCL (Oxon)
Call:
HK( 2012 )
#在英格兰及威尔斯或北爱尔兰获认许为大律师的年份,或在苏格兰获认许为出庭代讼人的年份在此名册内简称为"英国(年份)"。

##认许年份并不等同开始执业的年份,亦未必显示实际执业的年资。

* 操普通话。