Tsang, Priscilla H. L. (Ms) 曾鴻玲 (女士) *
办事处名称:
Wellington Chambers
Address:
Unit A, 6/F, Two Chinachem Plaza, 68 Connaught Rd, Central, H.K.
Tel.No:
25238667
Fax.No:
25235947
学历/资历:
BSSc (Govt & Laws) (HKU) , LLB (HKU)
Call:
HK( 2011 )
#在英格兰及威尔斯或北爱尔兰获认许为大律师的年份,或在苏格兰获认许为出庭代讼人的年份在此名册内简称为"英国(年份)"。

##认许年份并不等同开始执业的年份,亦未必显示实际执业的年资。

* 操普通话。